Proces voor de ontwikkeling van een zonne-energiesysteem

Onderstaand hebben we de stappen weergegeven die we normaal gesproken nemen bij het realiseren van een zonne-energiesysteem op een gebouw. De volgorde van de omschreven stappen is niet altijd in dezelfde volgorde en een aantal stappen zullen gelijktijdig worden uitgevoerd. Zo krijgt u in ieder geval een beeld van wat wij doen. Het beschreven proces is van toepassing op het projectmanagement als het omgevingsmanagement. Ook het bepalen van de optimale kWh/Wp verhouding lichten we nog nader toe.

De volgende activiteiten zullen uitgevoerd worden:

1. Op basis van de uitvraag voor een zonne-energiesysteem voor een gebouw zullen we een afspraak maken om vooraf alle mogelijkheden te bespreken en de wensen in kaart te brengen. Dit kan eventueel ook telefonisch of per e-mail.

2. Het uitvoeren van een technische schouw van de locatie. Hiertoe behoren o.a.:

– Het inmeten van de daken
– Het controleren van de staat van de dakbedekking en dak doorvoeren
– Het bepalen van de transportroute naar het dak en het type transport
– Het in kaart brengen van de dakconstructie / onderconstructie
– Het in kaart brengen van eventueel aanwezige bliksembeveiliging
– Het uitwerken van het DC- kabeltracé
– Het bepalen van de locatie van de omvormer(s) en internetaansluiting voor de monitoring
– Het uitwerken van het AC- kabeltracé incl. aanpassingen aan de groepenkast(en)
– Het maken van foto’s van al het bovengenoemde
– Het afstemmen van de uitgangspunten en aannames

3. In aanvulling op de verkregen informatie uit de technische schouw zal alle overige relevante informatie worden uitgevraagd. Denk hierbij aan het energiecontract, meterstanden, bouwtekeningen en de constructieberekening t.b.v. van de draaglast van het dak in kg/m2.

4. Op basis van de technische schouw en de aanvullende informatie zal er het volgende worden aangeleverd:

– Een schouwdocument
– Het technisch ontwerp van een zonne-energie systeem incl. 3D intekening in SketchUp
– Een prijsstelling van het zonne-energie systeem en de overige werkzaamheden
– Een verbruiksprofiel
– Een nauwkeurige opbrengstberekening over de eerste 25 jaar van het systeem o.b.v. de
– Een ballasteringsrapportage van het zonne-energiesysteem met daarin het gewicht in kg/
m2 en de puntbelastingen in kg.
– Indien gewenst leveren we ook een financiële doorrekening aan

5. Het in kaart brengen van alle betrokken partijen. Met de gebruikers van een gebouw (de huurders) zullen we in overleg gaan of het mogelijk is de uitvoer van de werkzaamheden zo af te stemmen dat zij hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. Vervolgens stellen we een communicatieplan op dat we eerst ter goedkeuring aan u als opdrachtgever toesturen.

6. In contract treden met de lokale netbeheerder. Aan de lokale netbeheerder wordt het volgende gevraagd:

– Kan de huidige meter ook kan terugleveren?
– Of de capaciteit zonne-energie kan worden gerealiseerd op de locatie?
– Een offerte voor het eventueel verzwaren van de capaciteit van de netaansluiting
– Het inplannen en afstemmen van het werk in geval van een verzwaring
– Het aanvragen van een Groen EAN voor de locatie

7. Het indienen van een offerteaanvraag voor een Bruto Productie meter bij het meetbedrijf van de locatie. Dan wordt ook direct een datum voor plaatsing van de Bruto Productie meter afgestemd. Het is ook te overwegen om bij meerdere meetbedrijven een uitvraag in te dienen voor het totaal van de (40) locaties om zo een kostenvoordeel te bewerkstelligen.

8. Het voorleggen van de ballasteringsrapportage aan de constructeur. Het doel hiervan is om van de constructeur een uitspraak te krijgen dat het beoogde zonne-energiesysteem kan worden gerealiseerd op de daken. Dit gebeurd o.b.v. de constructieberekening van het dak.

9. Indien er aanvullende dak werkzaamheden moeten worden uitgevoerd (bijv. het maken van waterdichte dak doorvoeren of herstelwerk aan de daken) wordt daarvoor een offerte opgevraagd bij een dakdekker. Indien akkoord worden de werkzaamheden ingepland en afgestemd.

10. Bij de energieleverancier van het gebouw wordt een teruglevercontract opgevraagd. Indien daar sprake van is denken we graag met jullie mee hoe de direct verbruikte energie door de huurders kan worden verrekend. Vanuit Energiewaaier hebben wij de kennis en ervaring op dit gebied in huis. Ook kunnen we meedenken hoe er een teruglevercontract voor het totaal van de projecten kan worden bewerkstelligd.

11. Het aanleveren van alle benodigde informatie aan de betrokken verzekeraar.

12. We maken een definitieve tijdsplanning voor alle werkzaamheden die voor een specifieke installatie moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt nagestreefd om alle werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig te laten uitvoeren. Specifieke vereisten en wensen die van toepassing zijn worden hierin meegenomen.

13. Wanneer al het bovenstaande helder en duidelijk is zullen we tijdens een afspraak alle belangrijke zaken bespreken en kan er een opdrachtbevestiging worden ondertekend. Aanpassingen die worden besproken en overeengekomen worden hierin opgenomen.
Na het verstrekken van de opdracht kunnen wij garanderen dat onder normale omstandigheden het betreffende zonne-energiesysteem binnen zes weken wordt opgeleverd.

14. De definitieve planning wordt aan alle betrokkenen toegestuurd en indien gewenst en onder redelijke eisen aangepast.

15. De werkvoorbereiding wordt gedaan en alle benodigde materialen worden besteld en ingekocht. De factuur voor de eerste deelbetaling van 50% sturen wij na opdrachtbevestiging toe.

16. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de afgesproken data. Eventuele uitloop door bijvoorbeeld de weersomstandigheden wordt opgenomen. Hiertoe behoren ook alle overige werkzaamheden die in de voorgaande stappen zijn beschreven.

17. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond wordt tot slot het systeem aangesloten op het elektriciteitsnet. Omdat hiervoor veelal de volledige stroomvoorziening van een gebouw gedurende 30 tot 60 minuten moet worden afgesloten zijn wij bereidt dit te doen buiten kantooruren of in het weekend. Doel is hierbij de gebruikers van een gebouw zoveel min mogelijk hinder te laten ondervinden.

18. Door het meetbedrijf wordt de Bruto Productiemeter geplaatst.

19. We verzorgen de aanmelding en overdracht van het monitoringssysteem.

20. Er wordt oplever-documentatie aangeleverd conform alle gestelde eisen.

21. Indien wenselijk en voor borging van de geleverde kwaliteit is het mogelijk onze installaties door een externe partij te laten controleren. Dit kunnen we uiteraard niet zelf organiseren. Wel zijn we bereid om toe te zeggen dat wanneer een externe partij inschakelt wij elke door deze partij aanbevolen aanpassing of correctie kosteloos zullen uitvoeren. Indien redelijk en billijk uiteraard.

22. We melden het zonne-energiesysteem aan bij de lokale netbeheerder en sturen hen de benodigde informatie toe. Zei zetten deze informatie vervolgens door aan de RVO, de uitgever van de SDE+ subsidie.

23. Het zone-energie systeem wordt aangemeld bij CertiQ. Vooraf wordt met jullie als opdrachtgever bepaald aan welke partij de Garantie van Oorsprong (GVO’s) van elke aan het net geleverde kWh wordt toegekend. Dit doen wij o.b.v. een ondertekende schriftelijke verklaring.

24. Bij de RVO controleren we of de aanmelding van de installatie is voltooid. Op een, in overleg met u, vooraf bepaalde datum zal de SDE+ regeling in werking treden.

25. De opleverdocumentatie wordt aangeleverd aan de verzekeraar.

26. Bij de energieleverancier wordt gemeld dat het zonne-energiesysteem vanaf nu produceert, het teruglevercontract treed dus in werking en er wordt verzocht om op basis van onze opbrengstberekening het maandelijks voorschot naar beneden bij te stellen.

27. Indien van toepassing gaat vanaf dit moment het onderhoudscontract van start.

28. Ongeacht of er een onderhoudscontract van toepassing is zullen wij alle aanpassingen, reparaties of vervangingen die van toepassing op de garanties zijn uitvoeren.

29. Na afloop van de werkzaamheden sturen wij de resterende deelfactuur van 50% van de aanneemsom toe. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen. Tijdens de uitvoer van elk traject zal Carel Kral namens Energiewaaier het aanspreekpunt zijn en de coördinatie en communicatie van de voortgang verzorgen.

Projectmanagement

Een omschrijving van de manier waarop wij het projectmanagement aanpakken is grotendeels opgenomen in de procesomschrijving op de vorige pagina’s. Onderstaand een opsomming van enkele belangrijke zaken die wij graag nog willen toelichten:

• Energiewaaier zal tijdens alle fasen van de deelopdrachten en de gehele looptijd van de Raamovereenkomst als projectleider en aanspreekpunt fungeren. Energiewaaier heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van (middel)grote zonne-energiesystemen in Den Haag en omstreken en heeft kennis op het gebied van alle aspecten die bij de projectontwikkeling komen kijken. 

• Als combinatie van bedrijven zijn wij uitstekend op de hoogte van wat er bij het ontwikkelen van een zonne-energiesysteem komt kijken op het gebied van wet- en regelgeving, veiligheid, (elektro) techniek, productkeuze, afstemming met alle betrokken partijen, subsidies, fiscaliteiten, financiering, contracten en onderhoud.

• Wij doen hierbij de toezegging dat wij ons flexibel zullen opstellen, snel schakelen en graag
meedenken hoe we tot optimaal systeem kunnen komen voor elke specifieke situatie. Onze
kennis van de energiemarkt is hierbij een extra factor.

• Als aanvullende dienst kunnen wij ook de SDE+ subsidie(s) aanvragen. We hebben hier veel ervaring in en kunnen goed onderbouwen wat het optimale subsidiebedrag is dat kan worden beschikt.

• Onder normale omstandigheden kunnen wij na aanvraag van een deelopdracht binnen zes weken een zonne-energiesysteem opleveren en aanmelden.

• Zaken die de doorlooptijd kunnen vertragen zijn bijvoorbeeld het verzwaren van de capaciteit ven de netaansluiting, het ontbreken van een constructieberekening, ingrijpende aanpassingen aan het dak of langdurige extreme weersomstandigheden.

• Het ontwerpen van een zonne-energie systeem doen wij op basis van alle zaken die wij tijdens het uitvoeren van een schouw op locatie constateren en de aanvullende informatie die ons wordt aangeleverd. Dit is toegelicht in de procesomschrijving.

• Het is voor ons mogelijk om werkzaamheden op meerdere locaties tegelijk uit te voeren.

kWh/kWp verhouding

Om een zonne-energiesysteem te realiseren dat tot een maximale kWh productie komt in verhouding tot het vermogen in Wattpiek van het systeem hanteren we de volgende werkwijze;

• Bij het uitvoeren van een schouw op een dak brengen we alle omstandigheden en obstakels in kaart die de opwek van zonne-energie negatief kunnen beïnvloeden.

• Dit nemen we vervolgens mee in het ontwerpen van het systeem, waarbij we soms meerdere conceptontwerpen maken om te kijken welke configuratie voor de meeste, en indien relevant, meest geleidelijke opwek van kWh’s zorgt.

• Voor het maken van een opbrengstberekening maken wij gebruik van de software van Novasole. Deze software biedt ons de mogelijkheid om o.b.v. de technische systeemspecificaties, klimaat data-sets en locatie gebonden gegevens zoals de invloed van schaduwval en het aantal zonuren op een locatie gedurende een jaar een zeer nauwkeurige opbrengstberekening te maken. De software van Novasole is gecertificeerd met het ISSO kwaliteitscertificaat+, gevalideerd aan de hand van de Energie Diagnose Referentie (EDR) en geregistreerd in het Qbis softwareregister. Dit onderstreept de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Indien nodig kunnen we met deze software ook een P50/P90 berekening aanleveren.

• Door de opbrengstberekening van een of meerdere conceptontwerp(en) te toetsen middels de software kunnen we bepalen wat het meest optimale ontwerp van een systeem is.

• Naast de optimale opwek in kWh per Wattpiek vermogen, kijken wij hierbij ook graag naar wat de waarde van een opgewekte kWh is. Dit doen wij door een verbruiksprofiel op te stellen (zie

ook de procesomschrijving). Hiermee kunnen we voorspellen hoeveel van de opgewekte kWh’s in een gebouw direct zullen worden gebruikt en hoeveel kWh’s er aan het net worden geleverd. Op basis van een combinatie van de huidige elektriciteitsprijzen, de energiebelastingen en de SDE+ subsidieregeling waarin onderscheid wordt gemaakt tussen netlevering en niet-netlevering zien wij in onze doorrekening vaak dat de directe consumptie van zonne-energie grootste voordeel biedt.

• Op basis van onze ervaringen in de energiemarkt zien we daarnaast dat naarmate er meer zonne- energie wordt geproduceerd in Nederland het verkopen van de aan het net geleverde kWh’s op piekmomenten steeds minder geld oplevert. Het is te verwachten dat er op zonnige dagen tussen 12.00 uur en 15.00 uur binnen enkele jaren dermate veel aanbod is, waardoor de kWh’s steeds vaker op kwartierwaarden zullen worden verhandeld. In Duitsland zien we bijvoorbeeld op sommige dagen al een negatieve elektriciteitsprijs op momenten van een piekproductie.

• De kwaliteit zonnepanelen en omvormers waar wij mee werken maken het, in het geval van een plat dak, mogelijk om ook in een zogeheten “oost-west” opstelling een hoge ratio kWh’s ten opzichte van Wattpiek vermogen te produceren.

• Hierdoor is het mogelijk om gedurende een dag geleidelijker elektriciteit op te wekken en kan deze zonne-energie op optimale wijze direct worden geconsumeerd door de gebruikers van een gebouw.

• Als gevolg van een aantal van de bovenstaande argumenten geloven wij voor platte daken sterk in een “oost-west” opstelling van het systeem. Dit hebben wij ook toegepast in de ontwerpen en prijsstelling voor de twee voorbeeld locaties.

• We houden de ontwikkelingen in de zonne-energiemarkt goed in de gaten en zijn altijd op zoek naar zonnepanelen en omvormers die maximaal presteren, ook wanneer ze niet op het zuiden zijn gericht.

• Bij daken waar de hellingshoek een gegeven is (bijvoorbeeld schuine of ronde daken) ontwerpen we het systeem zodanig dat de opbrengst optimaal is. Indien onze doorrekening het toelaat worden op dakvlakken met elke oriëntatie zonnepanelen geplaatst. Hetzelfde geldt voor situaties met schaduwval, dat hoeft niet per se een factor te zijn om geen zonnepanelen te plaatsen.

• Indien ons huidige assortiment zonnepanelen, omvormer(s), montagemateriaal en bekabeling “veroudert” zullen wij gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst ons assortiment aanpassen en jullie daar ook pro-actief van op de hoogte houden en dit uiteraard eerst voorleggen.

• Door een open boekhouding te hanteren en deze te communiceren borgen wij de zekerheid op inzage in verandering van assortiment en prijsstelling.

Omgevingsmanagement

In de procesomschrijving is het omgevingsmanagement dat wij voeren opgenomen. Onderstaand lichten wij dit nader toe:

• Onze ervaring leert dat het loont om in een vroeg stadium inzichtelijk te krijgen wie alle betrokkenen zijn en om met hen in gesprek te gaan.

• We sturen jullie daarom na de schouw van een gebouw op zo kort mogelijke termijn een overzicht toe van wie alle betrokken/stakeholders zijn, aangevuld met een communicatieplan.

• Dit communicatieplan is bij verschillende projecten nagenoeg gelijk. We zorgen er wel voor dat dit op een juiste wijze wordt opgevolgd.

• We zien vaak dat wanneer we mensen pro-actief benaderen de weerstand relatief laag is en eventuele bezwaren snel kunnen worden weggenomen.

• Waar mogelijk passen we de werkzaamheden of het moment waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd aan naar gelang van de wensen van de belangrijkste stakeholders. Veelal zijn dit de gebruikers van een pand en de direct omwonenden.

• Zodra de definitieve planning bekend is zullen we deze aan alle betrokkenen toesturen.

• Indien er voor de werkzaamheden een deel van de straat moet worden afgezet of bijvoorbeeld een parkeerterrein tijdelijk moet worden afgezet laten wij dit weten. Het hangt van de situatie af hoe dit wordt gecommuniceerd. Denk bijvoorbeeld aan een e-mail of een flyer.

• Indien nodig wordt er voor het tijdelijk afzetten van (een deel van) een straat een vergunning aangevraagd. De kosten hiervan worden doorgerekend aan de opdrachtgever.