ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden verkoop en levering Opdrachtnemer

 

Artikel 1. Definities

De volgende begrippen in deze voorwaarden hebben de daarachter vermelde betekenis. Gedefinieerde begrippen staan in deze tekst met een hoofdletter aangeduid.

 

Klant:                                    de opdrachtgever, zoals benoemd in de Overeenkomst;

Opdrachtnemer:                 de eenmanszaak Energiewaaier., gevestigd in Den Haag;

Aanbieding:                          een aanbod van Opdrachtnemer voor de uitvoering van Werkzaamheden, inclusief de daarbij behorende bijlagen, alsmede eventuele wijziging daarvan;

Algemene Voorwaarden:  deze Algemene Voorwaarden, alsmede iedere overeengekomen wijziging daarvan;

Prijs:                                       de prijs, die de Klant van Opdrachtnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de Werkzaamheden;

Specificaties:                       de wensen, eisen en doelstellingen van de Klant op basis waarvan Opdrachtnemer de Aanbieding heeft gedaan, alsmede iedere overeengekomen wijziging daarvan;

Tijdschema:                          het tijdschema voor de uitvoering van de Werkzaamheden indien en voor zover opgenomen in de Aanbieding;

Dakinstallatie:                      een solarsysteem (PV-systeem) onder meer bestaande uit zonnepanelen, omvormers, onderstel, DC-bekabeling, AC-bekabeling, zekeringkasten, zo nodig aarding en/of een systeem voor monitoring met daarbij behorende communicatieapparatuur, een hoofdschakelaar en een brutoproductiemeter, geschikt voor de opwekking van elektriciteit, zoals bedoeld in de Elektriciteitswet;

Laadstation:                         een voorziening, inclusief alle daarbij horende en achterliggende installaties, waarmee een elektrisch voertuig kan worden (op-)geladen. Een laadstation kan één of meer oplaadpunten bevatten en kan koppelingen maken met andere
(ICT-)systemen;

Locatie:                                de plaats waar de Werkzaamheden worden verricht;

Opdracht:                             de opdracht van de Klant aan Opdrachtnemer om de Werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de Overeenkomst;

Overeenkomst:                   de overeenkomst tussen Klant en Opdrachtnemer, inhoudende alle afspraken met betrekking tot de Opdracht;

Partijen:                                Klant en Opdrachtnemer tezamen;

Werkzaamheden:               alle werkzaamheden en/of diensten die Opdrachtnemer uitvoert c.q. verricht voor de Klant, zoals omschreven in de Opdracht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten die tussen Partijen zijn gedaan of aangegaan, die door Opdrachtnemer en de Klant zijn gesloten.
 2. Door aanvaarding van de door Opdrachtnemer aangeboden Overeenkomst aanvaardt de Klant tevens de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Indien Partijen afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, zijn die slechts geldig indien en in zoverre deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Wanneer er tegenstrijdigheden bestaan tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de gemaakte afspraken in de Overeenkomst.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst nietig blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet aan. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door één of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en). Een verwijzing door de Klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Opdrachtnemer niet aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Tenzij Opdrachtnemer schriftelijk een bindende Aanbieding heeft gedaan, is iedere Aanbieding steeds vrijblijvend. Een Aanbieding is bindend indien Opdrachtnemer deze schriftelijk doet met vermelding van een termijn waarin de Aanbieding voor aanvaarding openstaat.
 2. De Klant zal aan Opdrachtnemer de voor een Aanbieding benodigde gegevens verstrekken. Een Aanbieding is gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens. Indien deze gegevens niet juist of niet volledig blijken te zijn, heeft Opdrachtnemer het recht de Aanbieding te wijzigen of in te trekken. De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte gegevens, daaronder mede begrepen tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften of (andere) specificaties die de basis vormen van de Werkzaamheden.
 3. Intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer die rusten op de van de Aanbieding en/of overeenkomst deel uitmakende documenten, daaronder mede begrepen tekeningen, ontwerpen, modellen e.d., zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer en mogen door de Klant niet worden verveelvoudigd of aan derden ter beschikking worden gesteld of anderszins gebruikt dan uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 4.  Opdracht

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een Aanbieding ongewijzigd en door de Klant voor aanvaarding ondertekend is ontvangen door Opdrachtnemer binnen de geldigheidsduur van de Aanbieding. De omvang en de Specificaties van de Opdracht zijn nader omschreven in de door Partijen ondertekende Overeenkomst. De realisatie van de Opdracht gebeurt in overeenstemming met de tussen Partijen beschreven Specificaties.
 2. Voor het opstellen van de Overeenkomst heeft Opdrachtnemer zich zoveel mogelijk gehouden aan de beschikbare informatie over de Locatie en door de Klant ter beschikking gestelde informatie, die verband houden met de voeding, aansturing en technische configuratie van de elektronische installaties en/of gebouwbeheersystemen. Mocht na aanvang van de Werkzaamheden blijken dat de op de Locatie aangetroffen werkelijke situatie in zodanige zin afwijkt van deze informatie – en waarvan Opdrachtnemer redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn – dat een voortgang niet of beperkt kan plaatsvinden, dan treden Partijen in overleg over de ontstane situatie.
 3. Mocht na aanvang van de Werkzaamheden een product, of onderdeel daarvan, niet meer beschikbaar zijn (op de markt), dan zal Opdrachtnemer een gelijksoortig product of onderdeel leveren waarvan de kwaliteit ten minste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke technische en functionele specificaties, zoals beschreven in de Opdracht.
 4. De Klant zorgt ervoor dat de vergunningen, ontheffingen en soortgelijke beschikkingen, die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig aanwezig zijn.
 5. De Klant staat ervoor in dat de Werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en zorgt ervoor dat aan geldende (wettelijke) eisen inzake veiligheid en arbeidsomstandigheden is voldaan.

 

Artikel 5. Wijziging en meerwerk

 1. De Klant is gerechtigd wijzigingen van de Specificaties voor te stellen. Indien een wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer mogelijk is, zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek de Klant in kennis stellen van eventuele gevolgen van de wijziging voor de uitvoering van de Werkzaamheden, alsmede van overige gevolgen – daaronder mede begrepen technische en financiële gevolgen – van de wijziging voor de Overeenkomst. De Klant kan na deze kennisgeving besluiten om de wijziging op te dragen aan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer zal deze wijziging aanvaarden, tenzij dat in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. Bij aanvaarding van de wijziging door Opdrachtnemer worden de gevolgen hiervan zoals door Opdrachtnemer aan de Klant ter kennis gegeven, geacht deel uit te maken van de Overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd wijzigingen te verzoeken van de Specificaties en daarbij de Klant in kennis te stellen van eventuele gevolgen van de wijziging voor de uitvoering van de Werkzaamheden, alsmede van overige gevolgen – daaronder mede begrepen technische en financiële gevolgen – van de wijziging voor de Overeenkomst. Bij aanvaarding van de wijziging door de Klant worden de gevolgen hiervan zoals door Opdrachtnemer aan de Klant ter kennis gegeven, geacht deel uit te maken van de Overeenkomst.
 3. Alle aan meerwerk verbonden kosten als gevolg van overeengekomen wijzigingen, daaronder mede begrepen kosten verbonden aan het verrichten van extra studies, komen voor rekening van de Klant.

In de overeengekomen prijs van aangenomen werken is niet begrepen (tenzij uitdrukkelijk anders is bevestigd):

 1. grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van koppelingen op andere (ICT-) systemen en/of aansluitingen op het elektriciteitsnet;
 2. de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen die niet door Opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, alsmede de hiertoe benodigde hijs- of hefwerktuigen en takels;
 3. het treffen van maatregelen ter voorkoming van schade van op het werk aanwezige zaken.

 

Artikel 6. Onvoorziene gebeurtenis

 1. Indien Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden wordt geconfronteerd met omstandigheden en/of een gebeurtenis, die:
  1. bij het uitbrengen van de Aanbieding niet door Opdrachtnemer zijn voorzien; en
  2. redelijkerwijs niet konden worden voorzien door Opdrachtnemer, handelend als redelijk en prudent opdrachtnemer; en
  3. een wijziging in het Tijdschema vereist en/of leidt tot een stijging van de kosten van de uitvoering van de Werkzaamheden, is er sprake van een onvoorziene gebeurtenis.
 2. Als door een onvoorziene gebeurtenis de ongewijzigde uitvoering van de Werkzaamheden niet mogelijk is, dan:
  1. dient Opdrachtnemer onverwijld met de Klant in overleg te treden en dienen Partijen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk overeenstemming te bereiken over aanpassing in verband met de onvoorziene gebeurtenis van (i) de Prijs en/of (ii) de uitvoering van de Werkzaamheden en/of (iii) het Tijdschema.
  2. dient de Klant, indien de onvoorziene gebeurtenis leidt tot een onderbreking en/of opschorting van reeds aangevangen Werkzaamheden, aan Opdrachtnemer te vergoeden: hetgeen reeds is gepresteerd en niet is betaald, alsmede de kosten gemoeid met het onderbreken en/of opschorten van reeds aangevangen Werkzaamheden.

 

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de door de Klant verstrekte informatie, zoals bouwtekeningen, gegevens over het energieverbruik en foto’s van de Locatie vertrouwelijk behandelen en uitsluitend voor eigen gebruik toepassen.
 2. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de Werkzaamheden in overeenstemming met de Overeenkomst uit te voeren. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden is geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn zal Opdrachtnemer met de Klant in overleg treden.
 3. Opdrachtnemer is gehouden bij de uitvoering van de Werkzaamheden alle bij of krachtens de Arbowet opgelegde verplichtingen in acht te nemen.
 4. Opdrachtnemer is verplicht de Klant, zijn vertegenwoordigers en door de Klant aan te wijzen derden-deskundigen tijdens werktijden te allen tijde toegang te verschaffen tot de bouwplaats, voor zover zij door hun aanwezigheid de voortgang van de Opdracht niet ongunstig beïnvloeden.

 

Artikel 8. Verplichtingen Klant

 1. Na ondertekening van de Overeenkomst ontstaat/ontstaan voor de Klant één of meerdere betalingsverplichting(en), zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
 2. Door de Klant aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dienen, zonder dat de Klant recht heeft op enige aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn(en), bij gebreke waarvan de Klant van rechtswege in verzuim is en Opdrachtnemer gerechtigd is om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Wanneer geen tijdige betaling plaatsvindt, is de Klant gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 3. Bij van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het declaratiebedrag, de verschuldigde rente(n) en overige gemaakte kosten, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.
 4. De Klant is niet gerechtigd haar (betalings)verplichtingen op te schorten.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsbedrag van de Klant naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien de Klant nalaat een voorschot of een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van de Klant te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien de Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Klant aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 6. De Klant zorgt er zelf voor dat hij ten tijde van het ondertekenen van de Overeenkomst, beschikkingsbevoegd en gerechtigd is om rechtsgeldige besluiten te nemen over het uitvoeren van de Werkzaamheden op de Locatie. In het geval de Klant geen eigenaar is van de Locatie, dient hij te kunnen aantonen dat hij beschikkingsbevoegd is, zoals blijkende uit een gevestigd recht van opstal dan wel een schriftelijke verklaring van de (onroerend goed) eigenaar waaruit blijkt dat hij akkoord is met het uitvoeren van de Werkzaamheden.
 7. De Klant dan wel de eigenaar van de Locatie, draagt zorg voor een valbeveiligingssyteem en een werkplekbegrenzing conform het gestelde bij of krachtens de Arbowet.
 8. De Klant stelt op verzoek van Opdrachtnemer een ruimte ter beschikking om gedurende de Werkzaamheden onderdelen en componenten veilig op te bergen en af te sluiten.
 9. De Klant draagt zorg – indien noodzakelijk – voor een geldige bouwvergunning of in het geval van graafwerkzaamheden voor een ‘schoongrondverklaring’.
 10. De Klant stelt gedurende de periode van de Werkzaamheden een werkende internetverbinding aan Opdrachtnemer ter beschikking.
 11. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer stelt de Klant alle benodigde gegevens beschikbaar die verband houden met de voeding, aansturing en de technische configuratie van de eigen elektronische installaties en/of gebouwbeheersystemen. Als de Klant beschikt over een zogeheten NEN 1010 certificaat wordt dit certificaat overgelegd.

 

Artikel 9. Einde, tussentijdse beëindiging en/of overmacht

 1. De Overeenkomst eindigt indien Partijen al hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zijn nagekomen.
 2. Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of uit de wet voortvloeit, alsmede in geval van (een aanvraag of verklaring tot) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, toepassing schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, liquidatie of beslaglegging op een aanmerkelijk vermogensbestanddeel en/of bedrijfsbeëindiging van de Klant is Opdrachtnemer gerechtigd – zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst – door middel van een schriftelijke kennisgeving de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden en enig door de Klant aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen, zonder dat Opdrachtnemer jegens de Klant tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding.
 3. Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden uit te voeren en/of zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 4. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Opdrachtnemer recht op betaling door de Klant van de reeds door Opdrachtnemer verrichte, alsmede nog door Opdrachtnemer te verrichten prestatie.
 5. De Klant is in geval van overmacht van Opdrachtnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de toestand van overmacht tenminste zes maanden heeft geduurd.
 6. Als overmacht van Opdrachtnemer worden beschouwd: alle omstandigheden, die een normale uitvoering van de Overeenkomst verhinderen – daaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietiging, niet of niet tijdige verkrijging van vergunningen en toestemmingen (inclusief import- en exportverboden), bedrijfsstoornissen in iedere vorm, stakingen, overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, onmogelijkheid om (tijdig) de plaats te bereiken waar de Werkzaamheden moeten worden verricht door omstandigheden buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer en/of niet (tijdige) nakoming door derden van hun verplichtingen jegens Opdrachtnemer – in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden.

 

Artikel 10. Reclames

 1. De Klant kan geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie indien hij niet binnen bekwame tijd, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij Opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
 2. Onder bekwame tijd wordt verstaan: binnen acht dagen na oplevering van een werk of na aflevering van een zaak, of voor geval nog niet op- of afgeleverd is, acht dagen nadat de Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, waarbij de Klant aan Opdrachtnemer schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe de Klant het gebrek heeft geconstateerd.
 3. Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
 4. De Klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

Artikel 11. Prijzen

 1. De Klant is aan Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Werkzaamheden de Prijs verschuldigd, eventueel als aangepast op basis van deze Algemene Voorwaarden. De Prijs is exclusief btw en andere heffingen/rechten, tenzij anders overeengekomen.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en/of zoals vermeld in de actievoorwaarden en/of offerte.
 3. Omdat componenten onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de wereldhandelsmarkt, koopt Opdrachtnemer de componenten eerst in zodra de Opdracht onvoorwaardelijk is verstrekt. Als de tijdspanne meer dan twee maanden bedraagt tussen het moment van de aanbieding van een offerte en het onvoorwaardelijk verstrekken van de Opdracht, heeft Opdrachtnemer het recht om de prijs aan te passen aan de geldende marktprijzen. Als Opdrachtnemer van dit recht gebruik maakt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 12. Planning/subsidies

 1. Als aan de Klant voor (onderdelen van) de Werkzaamheden een subsidie of doelbijdrage – hoe ook genaamd – is toegezegd of ontvangen en hieraan door de subsidiënt uitvoeringsvoorwaarden zijn gesteld, zal Opdrachtnemer daarmee zoveel mogelijk rekening houden om in de planning en uitvoering zich te houden aan de gestelde eisen. Voorwaarde is dat Klant tijdig hiervan mededeling doet aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor het niet voldoen aan de subsidievoorwaarden, die door de subsidiënt aan de Klant zijn opgelegd.
 2. Opdrachtnemer stelt een planning van de bouwactiviteiten op in overleg met de Klant. De realisatie conform deze planning is afhankelijk van het aantal werkbare dagen en om die reden indicatief.

 

Artikel 13. Oplevering

 1. De Klant heeft het recht om de installatie te laten beoordelen of te doen controleren door een expert. Het inschakelen van een expert mag niet leiden tot een onredelijk uitstel van het opleveringsmoment. Als redelijke tijdspanne geldt een termijn van 1 (een) maand.
 2. Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  1. indien en zodra Partijen gezamenlijk het opleverdocument hebben ondertekend, waarbij geldt dat de Klant het ondertekenen van het protocol van oplevering uitsluitend kan weigeren indien de Overeenkomst niet in overeenstemming met de afspraken is uitgevoerd;
  2. wanneer de Klant hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan Opdrachtnemer kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;
  3. acht dagen nadat Opdrachtnemer schriftelijk aan de Klant heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de Klant heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;
  4. bij ingebruikneming van het werk door de Klant.
 3. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering niet in de weg staan.
 4. Bij onthouding van goedkeuring aan het werk dat de oplevering in de weg staat, is de Klant verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan Opdrachtnemer, onder opgave van redenen.
 5. In geval van aantoonbare extreme externe omstandigheden (overmacht/force majeur) verschuift de datum van oplevering met de duur van de periode waarin deze omstandigheden zich hebben voorgedaan.

Ook als dit niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vermeld, zal te allen tijde de datum van oplevering, zoals genoemd in de Overeenkomst, opschuiven met de lengte van het tijdvak tussen ondertekening van de Overeenkomst en het moment dat Klant aan Opdrachtnemer duidelijk heeft gemaakt dat de Opdracht onvoorwaardelijk is.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel is Opdrachtnemer jegens de Klant slechts aansprakelijk voor de door de Klant geleden schade indien de Klant aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, haar werknemers dan wel andere personen die door Opdrachtnemer worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Werkzaamheden en voor wie Opdrachtnemer aansprakelijk is.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bij de Klant of derden ontstane bedrijfsschade, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot winst- en/of inkomstenderving, en nimmer gehouden tot vergoeding van andere indirecte of gevolgschade.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in verband met eventuele tekortkomingen in de door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in artikel 17 omschreven garantie.
 4. Opdrachtnemer kan alleen aangesproken worden tot vergoeding van schade indien de betreffende schade niet onder een CAR-verzekering of vergelijkbare verzekering van de Klant is gedekt.
 5. Met ingang van de opleveringsdatum als genoemd of bedoeld in artikel 13 lid 2 onder a tot en met d van deze voorwaarden, gaat het volledige exploitatierisico van de Werkzaamheden over op de Klant. De Klant wordt in de gelegenheid gesteld zijn exploitatierisico (voor een deel) af te dekken door het aangaan van een onderhoudscontract met Opdrachtnemer
 6. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding, behoudens in het geval van opzet of grove schuld. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de Prijs dan wel, indien de schade gedekt is door een door Opdrachtnemer afgesloten verzekering en de schadeverzekeraar tot uitkering overgaat, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 7. Aansprakelijkheidbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden die in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden door de leverancier of onderaannemers van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer worden opgelegd, zullen ook gelden tussen Partijen.
 8. Opdrachtnemer is in het geval dat een Dakinstallatie is opgeleverd, nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een te zwak gebleken dakconstructie of een niet adequaat gebleken ontwerp om de Dakinstallatie blijvend te dragen.
 9. De Klant zal Opdrachtnemer, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde onderaannemers, vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Opdrachtnemer van de Opdracht, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke Klant toekomen jegens Opdrachtnemer
 10. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Klant uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten door Opdrachtnemer vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 15. Verzekeringen

 1. Voor de duur van de Opdracht tot het moment van oplevering draagt Opdrachtnemer zorg voor het aangaan van een adequate aannemers- en aansprakelijkheidsverzekering (zoals een CAR-verzekering), waarbij de Klant als medeverzekerde geldt.
 2. De Klant is vanaf de datum van oplevering, zoals genoemd en bedoeld in artikel 13 lid 2 onder a tot en met d, zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van de opgeleverde Werkzaamheden. De Klant draagt de eigen verantwoordelijkheid om te beoordelen of en in hoeverre de eigen (opstal-)verzekeringen passend zijn bij het eigen risicoprofiel.

 

Artikel 16. Onderaannemers

 1. Opdrachtnemer is zonder toestemming van de Klant gerechtigd onderaannemers in te schakelen. Ook in het geval dat onderaannemers zijn ingeschakeld, is Opdrachtnemer onverkort en integraal verantwoordelijk voor de Werkzaamheden en de uitgevoerde kwaliteit. Ook blijft Opdrachtnemer het enige aanspreekpunt van de Klant.

 

Artikel 17. Garantie na oplevering

 1. De garantie van Opdrachtnemer op de uitgevoerde Werkzaamheden en de geleverde en/of geplaatste installaties beperkt zich uitdrukkelijk tot de garantie die zij van de (fabrieks-)leveranciers heeft verkregen.
 2. Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart de Klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met alle garantiebepalingen, die worden overhandigd uiterlijk op de dag van oplevering, zoals genoemd of bedoeld in artikel 13 lid 2 onder a tot en met d. Mocht er sprake zijn van gebreken, die onder deze garanties vallen, dan verplicht Klant zich, binnen acht dagen nadat de Klant de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, deze schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer
 3. De gebreken die veroorzaakt worden door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructies als gevolg waarvan de Dakinstallatie niet meer (behoorlijk) functioneert, vallen onder de zaakgarantie, die Opdrachtnemer afgeeft. Deze garantie is de bijlage(n) van het opleverdocument gedocumenteerd.
 4. De garantietermijn voor de elektrotechnische werkzaamheden bedraagt twee jaar na levering.
 5. Indien een gebrek aan de Dakinstallatie of een Laadstation, of onderdelen daarvan, onder de lid 1 bedoelde garantie valt, zal Opdrachtnemer de herstelwerkzaamheden binnen een redelijke tijd uitvoeren.
 6. De Klant kan slechts vervanging van de Dakinstallatie of een Laadstation of ontbinding van de Overeenkomst vorderen indien is komen vast te staan dat Opdrachtnemer het gebrek niet binnen een redelijke termijn kan herstellen.
 7. Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) de Dakinstallatie of een Laadstation leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
 8. Ieder recht op garantie vervalt indien de door Opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor controle, onderhoud, en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd. Daaronder is ook begrepen het onoordeelkundig gebruik van de Dakinstallatie of het Laadstation, evenals het niet volgen van de verplichtingen die de Klant uit hoofde van de gebruiksaanwijzingen of de Overeenkomst had moeten naleven of nakomen.
 9. Uitgesloten van garantie is schade aan de Dakinstallatie, die verband houdt met of voortvloeit uit brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarstingen, atoomkernreacties, oorlog(-sgevaar), burgeroorlog, oproer, dieren, vandalisme, diefstal, molest, agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen e.d. Eveneens is uitgesloten: de schade als gevolg van extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23m/s), windhozen, wervelstormen, zandstormen e.d.

 

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

 1. De Klant wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door Opdrachtnemer geleverde en nog te leveren zaken. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de door Energiewaaier uitgevoerde Werkzaamheden, geleverde zaken en/of gebruikte materialen tot de Klant aan alle op haar rustende betalingsverplichtingen heeft voldaan. Wanneer de Klant enige verplichting uit de Overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren Werkzaamheden jegens Opdrachtnemer niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De Klant machtigt Opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 

Artikel 19. Verbod van cessie en zekerheidsstelling

 1. Het is de Klant niet toegestaan de vorderingen die voortvloeien uit de Overeenkomst zonder toestemming van Opdrachtnemer aan een derde te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.

 

Artikel 20. Privacy en gegevensbescherming

 1. Opdrachtnemer maakt voor haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens van de Klant. Deze gegevens worden onder meer gebruikt voor het formuleren van aanbiedingen en de Overeenkomst, het uitvoeren van de Opdracht en marketingdoeleinden. Wanneer de Klant geen prijs stelt op informatie over de producten en diensten van en over Opdrachtnemer en/of de groep Energiewaaier, dan kan dit schriftelijk, telefonisch of per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de klantenservice.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 

Artikel 22. Slotbepalingen

 1. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.
 2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene Voorwaarden Opdrachtnemer”.
 3. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij Opdrachtnemer ter inzage en zijn op aanvraag kosteloos beschikbaar. De Algemene Voorwaarden zijn tevens op de website van Opdrachtnemer te raadplegen.